alg. voorwaarden bedrijven

Algemene Voorwaarden
(voor bedrijven, verenigingen en stichtingen)

Algemene voorwaarden van Inoutdoor, tevens handelend onder de naam Zwartgroen, hierna te noemen: “Inoutdoor”, gevestigd te Andijk. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar.

 
Algemeen
1. Voor vergissingen of onjuiste gegevens in onze catalogi, brochures, offertes, orderbevestigingen of facturen, is Inoutdoor niet aansprakelijk. Wij kunnen niet verplicht worden te leveren tegen een eventueel onjuiste afgedrukte prijs.
2. De onderstaande voorwaarden zijn van kracht voor al onze offertes en elk met ons gesloten overeenkomst, afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn aanvaard. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van afnemers slechts voor zover deze niet in strijd zijn met onderhavige leveringsvoorwaarden, in geval van twijfel prevaleren onze voorwaarden.

 

Offertes
3. Al onze offertes zijn steeds vrijblijvend; acceptatie van een offerte bindt ons slechts, indien deze schriftelijk door ons is bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering een begin is gemaakt. Het voorgaande is ook van toepassing op de door onze vertegenwoordigers of ander personeel in onze dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen, zomede door hen gemaakte afspraken.

 

Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens
4. De in onze offerte, catalogi, brochures, prijslijsten en ander materiaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarin weergegeven afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk een garantie wordt verstrekt.
5. De auteursrechten op de door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, zomede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd (print en digitaal) komen uitsluitend aan ons toe; zonder toestemming mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

 

Prijzen
6. Door ons opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend , gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der transactie geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en dergelijke factoren.
7. Indien in één of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
8. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting genoteerd. Handelskortingen gelden slechts voor orders tot een brutowaarde (exclusief omzetbelasting) hoger dan een telkens nader door ons vast te stellen grens.

 

Levering
9. Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie “vrachtvrij afleveradres”. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende tarief.
10. Door ons te leveren goederen reizen voor ons risico, welke risico op de afnemer overgaat bij levering of leveringsaanbieding. Worden goederen op het afleveradres geweigerd, draagt de afnemer niettemin het risico. Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening van de afnemer tegen de door ons te bepalen risico’s te dekken.

 

Levertijden
11. De door ons opgegeven geplande afleverdatum is vrijblijvend en geldt slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd. Overschrijding van een bepaalde leveringstermijn door welke oorzaak ook, verplicht ons jegens onze afnemer niet tot enigerlei vergoeding van schade door hem of door derden eventueel geleden; noch verkrijgt onze afnemer daardoor het recht tot ontbinding van de overeenkomst of de bevoegdheid tot opschorting van enige verplichting, welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokkenen, dan wel een andere met hem aangegane overeenkomst.
12. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel, dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen in gedeelten uit te leveren. In dat geval zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen. Onverminderd het voorgaande, geldt voor transacties op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld; geschiedt dit niet dan is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is, in verzuim, en zijn wij bevoegd tot annulering van de overeenkomst.

 

Annulering
13. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van transactie niet van ons kan worden gevergd – daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld – zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de omstandigheden. Mocht de verlenging van de levertijd meer gaan belopen dan drie maanden, zijn wij bevoegd de transactie voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.
14. Indien sprake is van een gedeeltelijke uitvoering, zal de afnemer een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn. In geval van onverhoopte niet-nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen – waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht – zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of een ingebrekestelling nodig is, de transactie ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding. Voorts zijn wij bevoegd ook alle andere met de betrokken afnemers lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde tengevolge.

 

Betaling
15. De betaling der factuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, hetzij te onzen kantore, hetzij op onze bankrekening. Tevens zijn wij bevoegd per wissel te disponeren. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder ter handstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
16. Bij niet tijdige algehele betaling van factuurbedragen of van een gedeelte daarvan is de afnemer voorts boeterente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente plus twee procentpunten. Ook zijn wij dan bevoegd de uitlevering van goederen, behorende tot de betrokkenen of andere transacties op te schorten.
17. Wanneer wij bij niet-tijdige betaling onze vordering(en) ter incasso in handen van derden stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven, in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij onverwijde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot incassomaatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer, te onze keuze kunnen wij hem belasten voor de werkelijke kosten, waarvoor wij zelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan tien procent, berekend over het aan ons verschuldigde bedrag (hoofdsom, kredietbeperkings-toeslag daaronder begrepen en boeterente.)
18. Wij behouden ons voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling of een bankgarantie.

 

Eigendomsvoorbehoud
19. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend ons eigendom, totdat de vorderingen op de afnemer uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
20. Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht te verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
21. De koper is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van Inoutdoor te bewaren. Als de koper in gebreke is met de nakoming van betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeerd, zijn gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn.

 

Garantie en aansprakelijkheid
22. Wegens de levering van goederen nemen wij tegenover onze afnemer de garantie op ons welke onze leverancier tegenover onszelf op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.
23. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
24. Door Inoutdoor wordt nimmer verdergaande aansprakelijkheid aanvaard dan de verplichting tot het vervangen van het geleverde product waaraan de fouten kleven, waarbij wij met name ook niet voor vergoeding van verdere schade kunnen worden aangesproken, met inbegrip van transportkosten en gevolgschade.
25. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van (gevolg)schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder (bedrijfs)schade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
26. Inoutdoor is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van geleverde of de door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

 

Reclamaties
27. Reclamaties moeten binnen zes werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de afnemer schriftelijk bij ons worden ingediend, vergezeld van de betrokken pakbon. Mondelinge reclamaties en reclamaties die worden ingediend na het verstrijken van de bedoelde termijn worden niet geaccepteerd.
28. Op goederen van ons magazijn afgehaald, worden alleen bij afgifte reclamaties in behandeling genomen.
29. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur.

 

De bevoegde rechter
30. Geschillen tussen afnemers en Inoutdoor, zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde Rechter te Alkmaar, dan wel de bevoegde Rechter van de plaats waar de afnemer domicilie heeft. Op onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Verhuur
31. Op overeenkomsten betreffende verhuur van goederen door Inoutdoor , zijn de bovenstaande voorwaarden van overeenkomstige toepassing, behoudens de volgende afwijkende bepalingen.
32. De huurder is aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van het verhuurde.
33. Inoutdoor is bevoegd storting van een waarborgsom te vragen voor het verhuurde. Deze som wordt terugbetaald na onbeschadigde en onvervuilde teruggave van het verhuurde. Wij zijn bevoegd schadevergoeding mede waarborgsom te verrekenen.